آزمایشگاه فیتوشیمی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) مرکز تحقیقاتی شیمی دارویی و گیاهی

1381

خالص سازی و شناسایی ترکیبات مختلف دارای اثرات بیولوژیک از اسانس و عصاره های مختلف گیاهان و سایر منابع طبیعی با استفاده از روش های کروماتوگرافی و طیف سنجی

امیر رضا جاسبی

مریم پریش

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسشیراز

  شیراز، خیابان نشاط، خیابان شهید عبائیان (کوچه پشت استانداری) پشت دانشکده پزشکی

  32303872 32332225

  http://mncrc.sums.ac.ir/

  mncrc@sums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها