• تعداد كل تجهيزات : 22246
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 2808
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 19434
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 1109
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 86
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 1023
  • تعداد كل کارگروه ها : 17
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 1883

میکروسکوپی نوری میدان نزد% سومین کتاب کارگروه تخصصی SPM شبکه آزمایشگاهی با عنوان میکروسکوپ نوری میدان نزدیک روبشی SNOM به قلم پروین هادیان، زهرا ثبات و صدیقه صادق حسنی منتشر شد ادامه مطلب ...