• تعداد كل تجهيزات : 5959
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1661
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 4219
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 287
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 80
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 207
  • تعداد كل کارگروه ها : 7
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 368

برگزاری دوره‎های آموزشی-ترویجی معرفی و به کارگیری استانداردهای ملی حوزه فناوری نانو دوره‎های آموزشی-ترویجی معرفی و به کارگیری استانداردهای ملی حوزه فناوری نانو، به همت کمیته استانداردسازی ستاد فناوری نانو آذر ماه سال جاری برگزار می‌گردد. ادامه مطلب ...