• تعداد كل تجهيزات : 5700
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1637
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 4012
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 287
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 79
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 208
  • تعداد كل کارگروه ها : 7
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 373

جایزه پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو به برترین‌های مردادماه 96 بنابر اعلام پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو، بیشتر کاربران این پایگاه آموزشی، دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی هستند و پژوهش، جزو ارکان اصلی فعالیت ایشان است. بر این اساس، پایگاه اینترنتی آموزش فناوری نانو برای برترین‌های مرداد ماه ۹۶، اعتبار هدیه به منظور دریافت خدمات آزمایشگاهی از مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در نظر گرفته است. ادامه مطلب ...