• تعداد كل تجهيزات : 9157
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1838
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 7250
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 414
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 81
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 333
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 560

استانداردسازی فرایندهای آزمایشگاه مرکزی پارک علم و فناوری استان سمنان فرایند استقرار استاندارد ISO/IEC 17025، در آزمایشگاه مرکزی پارک علم و فناوری استان سمنان، با برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مبانی، الزامات و ممیزی این استاندارد، آغاز شد. ادامه مطلب ...