• تعداد كل تجهيزات : 5661
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1641
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 3969
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 286
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 79
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 207
  • تعداد كل کارگروه ها : 7
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 369

هفدهمین شماره فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران هفدهمین شماره فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران، ویژه بهار 1396 منتشر شد. این فصلنامه، با همت کارشناسان و متخصصین عضو کارگروه‎های تخصصی شبکه آزمایشگاهی تهیه و منتشر می‎گردد. ادامه مطلب ...