• تعداد كل تجهيزات : 5837
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1649
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 4138
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 287
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 79
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 208
  • تعداد كل کارگروه ها : 7
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 358

ارائه خدمات آزمایشگاهی در مرکز ICAN با 50 درصد تخفیف تمامی خدمات آزمایشگاهی و پژوهشی مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) تا تاریخ 20 مهرماه 1396 با 50 درصد تخفیف در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. ادامه مطلب ...