• تعداد كل تجهيزات : 5622
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1566
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 4005
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 286
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 78
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 204
  • تعداد كل کارگروه ها : 7
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 354

بازدید از پروژه معاون علمی و فناوری رییس جمهوری که روز گذشته به منظور حضور در "بیستمین اجلاس سالانه کمیسیون علم و فناوری برای توسعه سازمان ملل" و رونمایی گزارش آنکتاد از سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری ایران در این اجلاس وارد ژنو در سوییس شد، ستاری در این سفر همچنین با حضور در آزمایشگاه "سرن" از بخش های مختلف آن بازدید کرد. ادامه مطلب ...