• تعداد كل تجهيزات : 6107
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1725
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 4303
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 287
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 79
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 208
  • تعداد كل کارگروه ها : 7
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 474

پنجمین دوره آموزشی چگونگی انتخاب مواد مرجع استاندارد مناسب و استفاده صحیح از آن‌ها پنجمین دوره آموزشی چگونگی انتخاب مواد مرجع استاندارد مناسب و استفاده صحیح از آن‌ها در آزمایشگاه با هدف بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاه‌های عضو شبکه و تضمین کیفیت نتایج آزمون‌ها، در مشهد برگزار شد. ادامه مطلب ...