کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

تاریخ بروز رسانی : 1398/12/04

شماره تماس آزمایشگاه :32303872
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph-Mass Spectrometer 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
شناسایی و اندازه گیری کمی ترکیبات آلی فرار توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8.00 14.00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مریم پریش کارشناس ارشد 32303872