کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی

تاریخ بروز رسانی : 1398/12/04

شماره تماس آزمایشگاه :32303872
عنوان دستگاه :Liquid Chromatograph-Mass Spectrometer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :انجام ندادن lcmass نمونه هایی که ناخالص هستند .توانایی یونیزه شدن داشته باشندو از نظر دمایی مناسب باشند
توضیحات:آنالیز مخلوطهای آلی غیر فرار مانند عصاره های گیاهی و ثبت طیف جرمی و فرا بنفش ترکیبات تشکیل دهنده

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمونه های مایع غیر فرار ppm در حد نانوگرم

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آنالیز مخلوطهای آلی غیر فرار مانند عصاره های گیاهی و ثبت طیف جرمی و فرا بنفش ترکیبات تشکیل دهنده توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8.00 13.00
تجهیزات جانبی این دستگاه : ستون کروماتوگرافی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مریم پریش کارشناس ارشد 32303872
امیر رضا جاسبی استاد 32303872