لیست آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) مرکز تحقیقاتی شیمی دارویی و گیاهی