مجموعه آزمایشگاه‌ها

شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر

1379

آب - خشکسالی - محیط زیست - فناوری نانو - بیوتکنولوژی - کشاورزی - کود - صنایع غذایی - معدن

سیدحسین میرجلیلی

سمیرا میرجلیلی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  یزدیزد

  یزد، بلوار دانشجو،مجتمع اداری استان،پارک علم و فناوری،طبقه اول،شرکت آبسار کویر

  یزد، بلوار دانشجو،مجتمع اداری استان،پارک علم و فناوری،طبقه اول،شرکت آبسار کویر

  03538251358  03538251359

  www.absarkavir.com

  absarkavir@ystp.ac.ir

  آزمایشگاه های استان یزد
  استاندارد ها