آزمایشگاه نانو فناوری

دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور همدان

1395

شیمی - زیست شناسی - فیزیک

نواب قبادی

نواب قبادی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  همدانهمدان

  همدان- بلوارشهید همدانی سه راهی شهرک فرهنگیان. جنب بوستان نماز دانشگاه پیام نور استان همدان

  همدان- بلوارشهید همدانی سه راهی شهرک فرهنگیان. جنب بوستان نماز دانشگاه پیام نور استان همدان

  09129456351 08132546840

  hamedan.hp.pnu.ac.ir

  jafari.akhtarian@gmail.com

  آزمایشگاه های استان همدان
  استاندارد ها