نورسنج شعله‌ای 

تاریخ بروز رسانی : 1399/08/11

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه نانو فناوری
خاصیت قابل اندازه گیری :شیمیایی , بیولوژیک
شماره تماس آزمایشگاه :09129456351
عنوان دستگاه :Flame Photometer 
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت سدیم- لیتیم - پتاسیم ppm 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری غلظت سدیم- لیتیم - پتاسیم توسط آزمايشگاه 800000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : نياز به كاليبراسيون

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
زهرا رستمی دانشيار 09129456351
سعید عظیمی استاديار 09129456351
داود جعفری اختریان کارشناس ارشد 09129456351