طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1400/02/16

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه نانو فناوری
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :09129456351
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :علوم پايه , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مواد مختلف cm^-1 400-4000

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
FTIR توسط آزمايشگاه 600000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
12:00 18:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
داود جعفری اختریان کارشناس ارشد 09129456351
علیرضا میدانچی دانشيار 09129456351