طیف سنج جذب اتمی

تاریخ بروز رسانی : 1399/08/11

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه نانو فناوری
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :09129456351
عنوان دستگاه :Atomic Absorption Spectrometer
زمینه های کاربردی :علوم پايه
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فلزات و عناصر ppm کمتراز 1 PPM

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری عناصرشمیایی توسط آزمايشگاه 700000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : نياز به كاليبراسيون

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سعید عظیمی استاديار 09129456351
داود جعفری اختریان کارشناس ارشد 09129456351
زهرا رستمی دانشيار 09129456351