کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

تاریخ بروز رسانی : 1399/08/11

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه نانو فناوری
خاصیت قابل اندازه گیری :شیمیایی
شماره تماس آزمایشگاه :09129456351
عنوان دستگاه :High Performance Liquid Chromatograph
زمینه های کاربردی :علوم پايه
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جداسازی وشناسایی انواع ترکیبات مختلف ppm 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
جداسازی و شناسایی ترکیبات مختلف توسط آزمايشگاه 3000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : نياز به كاليبراسيون

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
زهرا رستمی دانشيار 09129456351
سعید عظیمی استاديار 09129456351
داود جعفری اختریان کارشناس ارشد 09129456351