طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1399/08/11

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه نانو فناوری
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :09129456351
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :علوم پايه
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصد عبور و درصد جذب cm^-1 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین ساختار و تجزیه کیفی و شناسائی نمونه آلی و معدنی توسط آزمايشگاه 500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
داود جعفری اختریان کارشناس ارشد 09129456351