آزمایشگاه تحقیقات عالی زعفران

دانشگاه بیرجند دانشکده کشاورزی

1376

کشاورزی - گیاهان دارویی - زعفران

محمدعلی بهدانی

محمدعلی بهدانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان جنوبیبیرجند

  استان خراسان جنوبی - بیرجند - کیلومتر 5 جاده بیرجند کرمان - پردیس امیرآباد - دانشکده کشاورزی - گروه پژوهشی زعفران محمدعلی بهدانی

  05632254041-9 05632254060

  mabehdani@birjand.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خراسان جنوبی
  استاندارد ها