شیکر

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :05632254041-9
عنوان دستگاه :Shaker
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:مدل موجود شیگر ارلن مدل ROtomix ایران

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
شیگر ارن و بالن توسط آزمايشگاه
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي