آزمایشگاه تجزیه دستگاهی

شرکت ها شرکت توسعه ی دانشگاهی داتفام

1385

عباس زالی

فهیمه ستوده پورحسن

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهانشاهین‌ شهر

  اصفهان، شاهین شهر، انتهای بلوار فردوسی، مجتمع علوم کاربردی، واحد شیمی.

  45914093-031 45914186-031

  www.inofam.ir

  info@inofam.ir

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها