آزمایشگاه تجزیه دستگاهی

شرکت ها شرکت دانشگاهی توسعه فناوری معین (داتفام)

1385

تجزیه دستگاهی

عباس زالی

فهیمه ستوده پورحسن

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهانشاهین‌ شهر

  اصفهان، شاهین شهر، انتهای بلوار فردوسی، مجتمع علوم کاربردی، واحد شیمی.

  03145914093 03145914186

  www.inofam.ir

  info@inofam.ir

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها