دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

تاریخ بروز رسانی : 1401/01/30

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :03145914093
عنوان دستگاه :Universal Testing Machine
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کشش پاسكال -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
انجام آزمون خواص مکانیکی عمومی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه 9:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فهیمه ستوده پورحسن دکتری 03145914093