طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1401/01/30

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :03145914093
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :نمونه ارسالی به صورت پودر، باید خشک باشد.
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
FTIR Transmittance(T%) -
ATR Transmittance(T%) -
DRS Transmittance(T%) -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
FTIR توسط آزمايشگاه 500000
ATR توسط آزمايشگاه 500000
DRS توسط آزمايشگاه 1200000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه 10:00 15:00 نمونه تا قبل از روز دوشنبه بایستی به آزمایشگاه ارسال شود. \r\nحتما روی نمونه، کد آن ذکر شود.\r\nنام و نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیک، شماره تماس و ارگان یا سازمان وابسته درخواست کننده روی نمونه ذکر شود.
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
عباس زالی کارشناس ارشد 03145914093
فهیمه ستوده پورحسن دکتری 03145914093