مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی بندرعباس

1389

-

ابراهیم افتخار

ابراهیم افتخار

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانبندر عباس

  هرمزگان، بندرعباس، خیابان جمهوری اسلامی، بیمارستان شهید محمدی، ضلع شرقی، ساختمان معاونت تحقیقات و فناوری، طبقه همکف، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی.

  076-33354939 داخلی 8 076-33354939 داخلی 8

  http://mmrc.resv.hums.ac.ir

  Eftekhar19@gmail.com

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها