شیکر

تاریخ بروز رسانی : 1400/03/05

شماره تماس آزمایشگاه :076-33354939 داخلی 8
عنوان دستگاه :Shaker
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
هموژنایز دور بر دقیقه -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
شیک نمونه های آزمایشگاهی توسط آزمايشگاه 100000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
7 19
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
وحیده نمردی زاده کارشناس ارشد 076-33354939 داخلی 8