لیست آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی بندرعباس