میکروسکوپ معکوس

تاریخ بروز رسانی : 1400/03/05

شماره تماس آزمایشگاه :076-33354939 داخلی 8
عنوان دستگاه :Inverted Microscope
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تصویربرداری µm -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
جهت انجام کار کشت سلول در اختيار قرار دادن دستگاه 400000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
7 19
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
ابراهیم افتخار دکتری 076-33354939 داخلی 8