آون

تاریخ بروز رسانی : 1400/03/05

شماره تماس آزمایشگاه :076-33354939 داخلی 8
عنوان دستگاه :Oven
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
استریل کردن وسایل شیشه ای درجه سانتیگراد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
استریل کردن وسایل شیشه ای توسط آزمايشگاه 300000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
7 19
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فاطمه محسنی قلعه قاضی کارشناس ارشد 076-33354939 داخلی 8
معصومه عابدی کارشناس ارشد 076-33354939 داخلی 8
وحیده نمردی زاده کارشناس ارشد 076-33354939 داخلی 8