آزمایشگاه تحقیقاتی علم نانو و نانوفناوری

دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان

1386

نانوکامپوزیت ها، نانولوله های کربنی، نانوذرات مغناطیسی، نانوپوشش ها

محمدعلی کریمی

اصغر عسکرپورکبیر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانسیرجان

  استان کرمان- شهرستان سیرجان- بلوار سید جمال الدین اسد آبادی- بلوار سید احمد خمینی- دانشگاه پیام نور

  034-42306860 - 034-42333543-4 034-12333540

  http://sirjanpnu.ac.ir

  nanolab.sirjanpnu@gmail.com

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها