آزمایشگاه های تحقیقاتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان دانشکده داروسازی

1394

زیست فناوری و فناوری نانو در علوم دارویی

نرگس فرشیدی

فاطمه مسافری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانبندر عباس

  بندرعباس، ابتدای بلوار امام حسین، روبروی ورزشگاه کارگران، مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده داروسازی

  07633710405 (1852)

  ResearchLabs.Pharmacy@hums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها