آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان دانشکده داروسازی

1394

سارا نیکوفال سهل آبادی

سارا نیکوفال سهل آبادی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانبندر عباس

  بندرعباس، ابتدای بلوار امام حسین، روبروی ورزشگاه کارگران، مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده داروسازی

  07633710405 (1852)

  ResearchLabs.Pharmacy@hums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها