طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1401/08/18

شماره تماس آزمایشگاه :07633710405 (1852)
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طیف cm^-1 -1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
ATR توسط آزمايشگاه 1500000
KBR توسط آزمايشگاه 1500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
9 12 ارائه ی خدمات با هماهنگی قبلی صورت می پذیرد.
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
نیلوفر حبیبی کارشناس ارشد 07633710405 (1852)
نرگس فرشیدی کارشناس ارشد 07633710405 (1852)