نام سازمان : جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی استان یزد