آزمایشگاه مواد و مصالح

جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی استان یزد

1396

مواد، خاک و مصالح، گیاهان دارویی

سیدحسین میرحسینی

فرناز آسا

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  یزدیزد

  یزد، صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام، سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد

  0353162 03538303455

  www.jdyazd.ac.ir

  mcmi@acecr.ac.ir

  آزمایشگاه های استان یزد
  استاندارد ها