آزمایشگاه

شرکت ها شرکت بیم گستر تابان

1390

XRD XRF FESEM EDS-MAP BET FTIR UV-VISIBLE Grazing DSC TGA DTA Low Angle

وحید پوررجب

محمد کریم رهکوی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران ، انتهای اشرفی اصفهانی ، سیمون بولیوار ، خیابان فکوری ، کوچه گلسرخ پلاک 6 واحد 6

  02144862778-9 021-44850780

  www.beamgostar.ir

  info@beamgostar.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها