آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه هرمزگان

1394

اسپکتروسکوپی و کروماتوگرافی

فائضه ثمری

فروغ رضوانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانبندر عباس

  بندرعباس دانشگاه هرمزگان کیلومتر 9 جاده میناب ساختمان دکتر شهریاری

  ساختمان دکتر شهریاری

  07633711027

  https://hormozgan.ac.ir/index.aspx?siteid=3

  centrallab@hormozgan.ac.ir

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها