آزمایشگاه فیزیولوژی کاربردی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی

1385

تحقیقات ملکولی سرطان مهندسی بافت کشت سلول آنژیوژنز

شقایق حق جوی جوانمرد

نسیم دانا

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاناصفهان

  اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمانهای گسترش ، ساختمان شماره 4، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی

  031-6692836 031-6692836

  www.aprc.mui.ac.ir

  aprc@mui.ac.ir

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها