آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه لرستان

1393

شناسایی نانو مواد-شناسایی و جداسازی ترکیبات آلی-شناسایی مواد معدنی -بررسی سیالات درگیر در کانی ها-اندازه گیری پروتئین ها

علی فرمانی

روشنک حاتم وند

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  لرستانخرم آباد

  خرم آباد - دانشگاه لرستان-آزمایشگاه مرکزی

  کیلو متر 5 جاده خرم آباد، تهران ، کد پستی 465

  066-33120665 066-33120665

  lu.ac.ir

  lab@lu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان لرستان
  استاندارد ها