دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

تاریخ بروز رسانی : 1396/03/24

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه لرستان
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :066-33120665
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph-Mass Spectrometer 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ترکیبات آلی فرار وگازی Absorbance 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
جداسازی و شناسایی نمونه های آلی فرار وگازی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 15:00
یکشنبه 8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فریبا نظری سرنجه دکتری 066-33120665