آزمایشگاه تغذیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد دانشکده پزشکی

1386

محمد هاشمی

ریحانه فریدنیا

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویمشهد

  خراسان رضوی، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده پزشکی، گروه تغذیه.

  38002417-051 3800421-051

  faridniar1@mums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها