طیف سنج نوری

تاریخ بروز رسانی : 1401/01/29

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه تغذیه
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :38002417-051
عنوان دستگاه :Spectrophotometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری مقدار ماده بر اساس میزن جذب الکترومغناطیسی آن ماده ppm در حد 10 ppm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری مقدار ماده بر اساس میزن جذب الکترومغناطیسی آن ماده توسط آزمايشگاه 1000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
08:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
ریحانه فریدنیا کارشناس ارشد 38002417-051
شیوا ادیبی کارشناس ارشد 38002417-051