مجتمع آزمایشگاهی مرکزی

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1382

نانوفناوری، الکترومکانیک، انرژی، الکترونیک، مواد و متالوژی، زیست فناوری، شیمی، فیلتراسیون، دامپزشکی

سید مهدی حسینی مشکنانی

ریحانه طرفه اصفهانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاناصفهان

  اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، آزمایشگاه مرکزی

  اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- صندوق پستی 666-84155

  031-33865355 031-33862355

  http://www.istt.ir

  Central.lab@istt.ir

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها