دستگاه آزمون ضربه شارپی

آزمایشگاه مربوطه :مجتمع آزمایشگاهی مرکزی
خاصیت قابل اندازه گیری :مكانيكي
شماره تماس آزمایشگاه :031-33871976
عنوان دستگاه :Charpy Impact Tester
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تخمین انرژی ضربه فلزات ژول 0.01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تخمین انرژی ضربه فلزات توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمد پرستگاری كارشناس 031-33871976