دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

آزمایشگاه مربوطه :مجتمع آزمایشگاهی مرکزی
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :031-33871976
عنوان دستگاه :Potentiostat & Galvanostat
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نرخ خوردگی mpy 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
خوردگی و اکسیداسیون توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي