آزمایشگاه علوم کشاورزی

دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه فنی و حرفه‌ ای استان خراسان رضوی آموزشکده کشاورزی پسران نیشابور

1374

علوم کشاورزی

محمود روشندل طرقی

تکتم پاک سرشت

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضوینیشابور

  خراسان رضوی، نیشابور، انتهای شهرک بسیج، دانشکده فنی و کشاورزی نیشابور.

  داخلی (208)-91004042-051 42616478-051

  https://k-neishaboor.tvu.ac.ir

  pakseresh77@gmail.com

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها