نورسنج شعله‌ای 

تاریخ بروز رسانی : 1400/04/09

شماره تماس آزمایشگاه :داخلی (208)-91004042-051
عنوان دستگاه :Flame Photometer 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سنجش غلظت یون‌های فلزی در ترکیبات شیمیایی معدنی ppm 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
سنجش غلظت یون‌های فلزی در ترکیبات شیمیایی معدنی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
08:00 12:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
تکتم پاک سرشت کارشناس ارشد داخلی (208)-91004042-051