ژرمیناتور

تاریخ بروز رسانی : 1400/05/05

شماره تماس آزمایشگاه :داخلی (208)-91004042-051
عنوان دستگاه :Germinator
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رشد نمونه گیاهی سانتيمتر مكعب -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
ایجاد شرایط دمایی، رطوبتی و نوری مناسب توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمد انصاریان کارشناس ارشد داخلی (208)-91004042-051
امید علی عمارلو دکتری داخلی (208)-91004042-051