آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

1399

آنالیز دستگاهی

رضا خاشعی

رضا خاشعی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویسبزوار

  خراسان رضوی، سبزوار، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، طبقه دوم، آزمایشگاه جامع تحقیقات.

  051-44018381

  cenlab.medsab.ac.ir

  cenlab.medsab@gmail.com

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها