آزمایشگاه

شرکت ها نوآوران کاشف شهر راز

1392

سمانه عباسی

زهرا حیدری فر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسشیراز

  استان فارس، شیراز، فلکه گاز خیابان ابریشمی، فرعی یزدان مهر، کوچه 4، پلاک 20، کد پستی :7144734959

  071-32295088-9 071-32295088-9

  no.kasheflab@gmail.com

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها