هود لامینار

تاریخ بروز رسانی : 1399/08/25

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :بيولوژيك
شماره تماس آزمایشگاه :071-32295088-9
عنوان دستگاه :Laminar Flow Hood
زمینه های کاربردی :علوم پايه
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فراهم آوری محیط مناسب جهت کشت های میکروبی µm 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
فراهم آوری محیط مناسب جهت کشت های میکروبی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
پنجشنبه 8 13
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سمیرا جانانی كارشناس 071-32295088-9
نیلوفر روانفر حقیقی كارشناس 071-32295088-9