آون

تاریخ بروز رسانی : 1399/08/25

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :شیمیایی , بیولوژیک
شماره تماس آزمایشگاه :071-32295088-9
عنوان دستگاه :Oven
زمینه های کاربردی :علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین رطوبت درصد 1
استریل کردن درجه سانتیگراد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین رطوبت توسط آزمايشگاه
استریل کردن توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
پنجشنبه 8 13
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
زهرا حیدری فر كارشناس 071-32295088-9
سمیرا جانانی كارشناس 071-32295088-9
آرزو توحیدی نژاد كارشناس 071-32295088-9
نیلوفر روانفر حقیقی كارشناس 071-32295088-9