هات پلیت و همزن مغناطیسی

تاریخ بروز رسانی : 1399/08/25

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :071-32295088-9
عنوان دستگاه :Magnetic Hotplate Stirrer
زمینه های کاربردی :كشاورزي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
همزدن درصد 1
گرم کننده درجه سانتیگراد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
همزن و گرم کننده مواد توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
پنجشنبه 8 13
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
زهرا حیدری فر كارشناس 071-32295088-9
سمیرا جانانی كارشناس 071-32295088-9
آرزو توحیدی نژاد كارشناس 071-32295088-9
نیلوفر روانفر حقیقی كارشناس 071-32295088-9