آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه سمنان

مهدی موسوی کمازانی

سعیده دوست محمدی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سمنانسمنان

  سمنان، روبروی پارک سوکان، دانشگاه سمنان، آزمایشگاه فناوری نانو.

  02331532319

  mousavi.6666@gmail.com

  آزمایشگاه های استان سمنان
  استاندارد ها