دستگاه نانوکلوئیدساز پلاسما

تاریخ بروز رسانی : 1399/04/25

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه سمنان
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :02331532319
عنوان دستگاه :Plasma Nano Colloid maker
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تولید نانو ذره nm در حد نانومتر

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تولید نانو ذرات فلزی در اختيار قرار دادن دستگاه 0

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمد قدرتی دانشجو 02331532319