دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

تاریخ بروز رسانی : 1402/08/27

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه سمنان
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :02331532319
عنوان دستگاه :Brunauer-Emmett-Teller Surface Area & Porosity Analyzer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سطح ویژه مواد نانوساختار مترمكعب بر گرم 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین سطح ویژه مواد نانوساختار توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فایزه کرکه آبادی کارشناس ارشد 02331532319