کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

تاریخ بروز رسانی : 1399/06/30

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه سمنان
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :02331532319
عنوان دستگاه :High Performance Liquid Chromatograph
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت ppm 100 ppm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
جداسازی مواد در اختيار قرار دادن دستگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
08:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمد قدرتی دانشجو 02331532319