دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

تاریخ بروز رسانی : 1399/10/17

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه سمنان
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :02331532319
عنوان دستگاه :Scanning Tunneling Microscope 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین اندازه ذرات و ساختار نمونه nm .....

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تهیه تصاویر دو بعدی، سه بعدی و تعیین اندازه در اختيار قرار دادن دستگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مازیار میرآخورلو کارشناس ارشد 02331532319